Eustomy: Quarterly Journal of Amnesty International, No.3, July 1964