• Research

ישראל והשטחים הפלסטיניים הכבושים: בקשת הצטרפות כידידת בית המשפט העליון בישראל בתיק ארגון "משמר זכויות האדם" נגד דרעי

, Index number: MDE 15/0745/2019

בקשה זו להצטרף כידידת בית המשפט הוגשה בכתב לבית המשפט העליון בישראל על ידי תנועת אמנסטי אינטרנשיונל בתיק ארגון "משמר זכויות האדם" נגד דרעי. אמנסטי אינטרנשיונל תטען כי אישרור פסיקת בית הדין המחוזי לאשר את החלטת הרשויות לגרש, דה-פקטו, את מר עומר שאקר, וזאת אך ורק על בסיס השימוש שעשה, בדרכי שלום, בכלים העומדים לרשותו לקידום זכויות האדם כמגן זכויות אדם, הריה הגבלה בלתי סבירה ובלתי מידתית של הזכות לחופש הביטוי ולחופש ההתאגדות, וזאת בניגוד למחויבויותיה של מדינת ישראל על פי משפט זכויות האדם הבינלאומי.

Choose a language to view report