ایران – دستگیری صدها تن در سرکوب شدید عربهای اهوازی در ایران

عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که در هفته های اخیر مقامات ایران با دستگیری صدها تن در استان خوزستان
در جنوب ایران، دست به سرکوب گسترده اقلیت عرب اهوازی زده اند

View Report in Persian