• Research

گرارش جهانی : مجازات اعدام در سال 2018

, Index number: ACT 50/9870/2019

ارزیابی کلی سازمان عفو بینالملل از وضعیت مجازات اعدام در سال 2۰18 نشان میدهد که علیرغم اقدامات عقب گردانه در اندکی از کشورها، روند جهانی در جهت لغو این مجازات به غایت بی رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی هم .چنان با شتاب ادامه دارد

Choose a language to view report