گزارش جهانی – مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸

ارزیابی کلی سازمان عفو بینالملل از وضعیت مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸ نشان میدهد که علیرغم اقدامات
عقب گردانه در اندکی از کشورها، روند جهانی در جهت لغو این مجازات به غایت بی رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی هم
.چنان با شتاب ادامه دارد

Choose a language to view report

Download PDF