Research

مجازات مرگ و اعدام‌ها در سال 2021 – گزارش جهانی عفو بین‌الملل

Index Number: ACT 50/5418/2022

این گزارش در خصوص موارد صدور و اجرای حکم اعدام توسط دستگاه قضایی کشورها در دوره‌ی ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۱ است.

Choose a language to view report

Download PDF

  • Arabic
  • English
  • French
  • Persian
  • Russian
  • Spanish
  • Turkish
Download PDF