نقش دیپلماتهای سابق جمهوری اسالمی ایران در سرپوشگذاشتن بر کشتار ۶۷

دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران در انکار کشتار تابستان ۱۳۶۷ و انتشار اطلاعات نادرست درباره آن نقش مهمی ایفا کرده‌اند و این اقدامات را در راستای سیاست جمهوری اسلامی ایران برای سرپوش‌گذاشتن بر کشتار ۱۳۶۷ در سطح بین‌المللی انجام دادند. این سرپوش‌گذاری نه تنها افراد متاثر از وقایع کشتار ۶۷ و جامعه را به طور کلی از حق دانستن حقیقت محروم کرده ، بلکه به تقویت مصونیت، تشدید رنج بازماندگان و خانواده‌ها و تسهیل ارتکاب جرم ادمه‌دار ناپدیدسازی قهری و سایر جرائم بین‌المللی کمک کرده است.

Choose a language to view report

Download PDF