• Research

ประเทศไทย: "เราก็เป็นแค่ของเล่นเขา" การละเมิดทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศต่อทหารเกณฑ์ในกองทัพไทย

, Index number: ASA 39/1995/2020

ทุกปี เกือบหนึ่งในสามของชายไทยที่อายุถึงเกณฑ์ต้องเข้ารับราชการทหารตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติรับ ราชการทหารแอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชั่นแนลพบว่าทหารเกณฑ์เหล่านี ้มักเผชิญกับความรุนแรงทางร่างกาย ความ อับอาย และการละเมิดทางเพศซึ่งมักถือเป็นการทรมานโดยกองทัพไทย “เราก็เป็นแค่ของเล่นเขา” ให้รายละเอียดรูปแบบการละเมิดสิทธิทหารเกณฑ์ที่แพร่หลายและปฏิบัติมายาวนาน ทหารเกณฑ์เล่าว่าพวกเขาถูกลงโทษให้ออกก าลังกายเกินก าลัง รวมถึงถูกบังคับให้ท าท่าที่มักท าให้หมดสติและ บาดเจ็บ.

Choose a language to view report