ایران – تحریف حقایق کشتار ۶۷ توسط مقامات دولتی وقت

عفو بینالملل به دنبال انتشار گزارش تحقیقی خود در خصوص کارزار سی سالهی مقامات ایران برای ترویج اطلاعات خلاف واقع درباره کشتار
زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ ، امروز فایل یک مصاحبه ویدیویی با میرحسین موسوی که مربوط به آذر ۱۳۶۷ است را منتشر کرد. نخست وزیر وقت
ایران در این مصاحبه به تحریف حقیقت این جنایت علیه بشریت دست زده است

View Report in Persian