ایران – اسرار به خون آغشته: کشتار ۶۷ – جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد

در مرداد تا شهریور ۱۳۶۷، مقام‌ها و مسئولان ایرانی هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی را به شکل مخفیانه و محرمانه قهراً ناپدید کرده و طی روالی فراقضایی اعدام کردند و جسدهایشان را عمدتاً در گورهای جمعی بی‌نشان انداختند. از آن زمان تاکنون، مقام‌ها و مسئولان ایرانی کشتار ۶۷ را جزو «اسرار نظام» دانسته و بستگان قربانیان را در رنج و عذاب نگه داشته‌اند و به آنان نگفته‌اند که عزیزان‌شان چرا و چگونه کشته شدند و در کجا دفن شده‌اند. هیچ مسئولی مورد محاکمه قرار نگرفته و در برخی موارد، کسانی که در این کشتارها دست داشته‌اند منصب‌های متنفذی در ایران در اختیار داشته یا دارند

Choose a language to view report

Download PDF