ایران – مدافعان حقوق اقلیت ترک آذربایجانی را آزاد و سرکوب تجمعات فرهنگی را متوقف کنید

عفو بین الملل خواهان آن است که مقامات ایرانی فورا و بدون قید و شرط زندانی عقیدتی ابراهیم نوری و سایر کسانی که به
دلیل شرکت در تجمعات فرهنگی اقلیت ترک آذربایجانی زندانی شده اند، را آزاد کنند. در هفته های گذشته حدود ۱۲۰ نفر در
ارتباط با دو گردهمایی جداگانه، یکی در تیر ماه و دیگری در مرداد ماه دستگیر شدهاند. مقامات ایرانی باید ابراهیم نوری و باقی
فعالانی را که به دلیل ترویج مسالمت آمیز حقوق اقلیت ترک آذربایجانی در ایران به جرایم امنیتی متهم شده اند، تبرئه کنند چرا
که این فعالان فقط در چارچوب حق خود برای آزادی بیان و آزادی تجمع و گردهمایی مسالمت آمیز، عمل کرده اند

Choose a language to view report

Download PDF