Ελλάδα: Ανανηψη τωρα: Το ελληνικο συστημα υγειασ μετα απο μια δεκαετια λιτοτητασ

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008 είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση άρχισε να εφαρμόζει μέτρα λιτότητας. Αυτή η έκθεση διαπιστώνει ότι τα μέτρα λιτότητας έχουν υπονομεύσει την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Εγείρει σοβαρές ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες σχετίζονται με το ελληνικό χρέος και τον ρόλο των πιστωτών της Ελλάδας. Δεδομένων των προκλήσεων που τίθενται από την πανδημία COVID-19, αυτή η έκθεση αναδεικνύει την ανάγκη για επείγουσα στήριξη και παροχή πόρων στους τομείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή.

Choose a language to view report

Download PDF