افغانستان: رای اعتماد بخاطر انتخاب رئیس اداره امنیت ملی بخاطر دست داشتن در شکنجه باید بتاخیر بیافتد

افغانستان: رای اعتماد بخاطر انتخاب رئیس اداره امنیت ملی بخاطر دست داشتن در شکنجه باید بتاخیر بیافتد

تنزيل:
رقم الوثيقة: ASA 11/017/2012
تاريخ النشر: 13 سبتمبر 2012
التصنيفات: أفغانستان