República Popular China: Temor de malos tratos: Liu Gang, Tang Yuanjuan, Zhang Ming, Li Wei, Leng Wanbao, Kong Xianfeng