People’s Republic of China: fear of ill-treatment: Liu Gang, Tang Yuanjuan, Zhang Ming, Li Wei, Leng Wanbao, Kong Xianfeng