Campañas

UA 200/89 – People’s Republic of China: Arrests in Kunming, Yunnan Province: Yang Hong, Wu Haizhen, Wang Cun, Zhang Jun

Index Number: ASA 17/040/1989