• Recherches

جهان چشم خود را به روی بحران گسترده ناپدیدسازی‌های قهری در ایران بسته است

, N° d'index: MDE 13/0949/2019

سازمان عفو بینالملل در بیانیهای مطبوعاتی که در آستانهی ۷ منتشر کرده میگوید امتناع ،» روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری « ، شهریور مستمر مقامها و مسئولان ایرانی از افشای سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی، که در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ قهراً ناپدید شده و طی روالی فراقضایی اعدام شدند، بحرانی به وجود آورده که جامعهی جهانی چندین دهه آن را عمدتاً ندیده گرفته است.

Voir le rapport en Persian