• Campagnes

UA 218/89 - People's Republic of China: Arrests: More intellectuals reported arrested: Wang Juntao, Su Xiaokang, Chen Ziming, Wang Ruowang, Zhang Weiguo, Yu Haocheng, Gao Yu, Du Runsheng, Gao Shan, Bao Tong

, N° d'index: ASA 17/052/1989

Voir le rapport en Spanish