• Campagnes

UA 296/90 - China: Death penalty: Feng Tao, Wang Tao, Xu Qisheng, Qiao Dengfeng Tian Anshun

, N° d'index: ASA 17/048/1990

Voir le rapport en Spanish