• Campagnes

UA 293/90 - People's Republic of China: Death Penalty: Chen Wenxiong, Gao Wei, Yu Jianchu, Zhang Jingchun, Zhang Xianji, Zhou Xin

, N° d'index: ASA 17/046/1990

Voir le rapport en Spanish