• Campagnes

UA 111/90 - China: Death penalty: Five people in Guangdong province: Ao Jingli, Deng Zhongguang, Pan Yousheng, sentenced to death; Mo Fuju, Zhong Weixiong, suspended sentence

, N° d'index: ASA 17/015/1990

Voir le rapport en Spanish