UA 395/89 – People’s Republic of China: Death sentences and executions: Imposition of death sentences in run-up to National Day in China, including Xie Panlong, Li Wen, Chen Yufa, Ma Yongcai, Li Zhijun, Lin Chengzhang, Lin Fade, Wang Yaosheng, Wu Wenyan,