UA 223/89 – People’s Republic of China: Arrests in Tianjin, Guiyang, Shanghai, Beijing: Wang Jingji, Wang Peigong, Zhang Weiguo, Xu Xiaowei, Huang Debei