Eustomy: Quarterly Journal of Amnesty International, No.2, April 1964