Amnesty International Newsletter, Vol. V, No. 11. November 1975