Amnesty International Newsletter, Vol. IV, No. 11. November 1974