Amnesty International Newsletter October 1991, Volume XXI, Number 10

UK, Sri Lanka, Focus: USA: Youth and death penalty, Myanmar, Mauritania, Turkey, Syria, Ethiopia, China, Iran, Peru, Egypt; Cases: Timotheos Kabourakis – Greece, Enrique Gonzalez – USA, Bona Tigor Naipospos – Indonesia

Choose a language to view report

Download PDF