Amnesty International Newsletter, Vol. V, No. 9. September 1975