Amnesty International Newsletter, Vol. V, No. 8. August 1975