Amnesty International Newsletter, Vol. V, No. 7. July 1975