Amnesty International Bulletin, No.5, November 1963