Amnesty International Newsletter, Vol. V, No. 5. May 1975