Amnesty International Newsletter, Vol. V, No. 3. March 1975