Eustomy: Quarterly Journal of Amnesty International, No.7, August 1965