Amnesty International Newsletter, Vol. V, No. 2. February 1975