Eustomy: Quarterly Journal of Amnesty International, No.6, April 1965