Amnesty International Newsletter, Vol. V, No. 1. January 1975