Eustomy: Quarterly Journal of Amnesty International, No.5, January 1965