ประเทศไทย: หนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหาราได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลพิจารณาว่าบทบัญญัติหลายประการของร่างพระราชบัญญัติจำกัดสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิมนุษยชนอื่น หากร่างพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบันผ่านการพิจารณาโดยรัฐสภาและนำมาบังคับใช้ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและสมาชิกไม่เพียงต้องเผชิญกับมาตรการที่จำกัดเสรีภาพในการสมาคมที่เกินขอบเขตเท่านั้น แต่พวกเขายังต้องเผชิญกับการแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันมิชอบด้วยกฎหมายโดยรัฐบาล แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลพิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กฎหมายและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ องค์กรเรียกร้องให้รัฐบาลไทยถอดถอนร่างกฎหมายทันทีและยืนยันพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนในการปกป้อง ส่งเสริม และปฏิบัติตามสิทธิในการสมาคมและสิทธิอื่น

Choose a language to view report

Download PDF