Campaigns

UA 485/90 – People’s Republic of China: legal concern: Wang Juntao, Chen Ziming, Liu Xiaobo, Liu Suli, Zhou Yongjun, Ren Wanding, Zhang Ming, Zheng Xuguang and others

Index Number: ASA 17/071/1990

Choose a language to view report

Download PDF

  • English
  • Spanish
Download PDF