Campaigns

People’s Republic of China: Arrests in Shanghai including: Zhang Qiwang, Chen Shangfu, Wang Miaogen, Wang Hong, Shen Zhigao, Li Zhiguo

Index Number: ASA 17/033/1989

Choose a language to view report

Download PDF

  • English
  • Spanish
Download PDF