Campaigns

UA 07/91 – People’s Republic of China: legal concern: Wang Youcai, Zhang Ming, Zheng Xuguang, Ma Shaofang, Kong Xianfeng, Zhang Qianjin, Xue Jianan, Ren Wanding, Guo Haifeng, Yao Junling, Chen Tao, Li Chenghuan

Index Number: ASA 17/002/1991

Choose a language to view report

Download PDF

  • English
  • Spanish
Download PDF