• Research

Amnistia Internacional: Boletin Informativo octubre 1991, Vol. XIV, No. 10

, Index number: NWS 21/022/1991

UK, Sri Lanka, Focus: USA: Youth and death penalty, Myanmar, Mauritania, Turkey, Syria, Ethiopia, China, Iran, Peru, Egypt; Cases: Timotheos Kabourakis - Greece, Enrique Gonzalez - USA, Bona Tigor Naipospos - Indonesia

View report in Spanish