• Campaigns

UA 237/89 - People's Republic of China: Arrests in Shandong Province: Shi Jingang, Liu Jianqiang, Guo Yonggang, Gong Hui, Yu Fangqing, Jiang Xiaodong, Wan Xinjin, Pan Qiang, Liu Yubin, Che Honglian, Zhang Xinchao, Shao Liangchen, Hao Jingguang and Niu She

, Index number: ASA 17/061/1989

View report in Spanish