• Campaigns

UA 290/90 - People's Republic of China: Death penalty: He Guoqiang, Sheng Zhengyun, Tan Binghua: all sentenced to death in Guangzhou; Bi Bingmei, Guo Rui and 39 unnamed, executed in Guangzhou

, Index number: ASA 17/045/1990

View report in Spanish