• Campaigns

UA 190/89 - People's Republic of China: Arrests in Xi'an, Shaanxi province: Liu Chongxi, Ma Hongliang, Liu Xiaolong, Zhu Lin, Yu Yungang, Xu Tao, Tang Zibin, Wang Jianjun, Wei Yongbin

, Index number: ASA 17/037/1989

View report in Spanish