• Campaigns

UA 175/89 - People's Republic of China: Arrests in Beijing, including: Liu Xiaobo, Guo Haifeng, Yan Fuqian, Ren Wanding, Li Dan, Cheng Mingyuan

, Index number: ASA 17/030/1989

View report in Spanish