• Research

میانمار: میانمار با جلوگیری از کمکهای بینالمللی جان هزاران نفر را به خطر انداخته است

, Index number: ASA 16/9326/2017

عفو بینالملل هشدار داد که جلوگیری از ارسال کمکهای بینالمللی به ایالت راخین توسط مقامات میانمار جان هزاران نفر را در این منطقه که ساکنان آن عمدتا مردم روهینگیا هستند به خطر انداخته است. این در حالی است که به گفته عفو بین الملل مقامات میانمار با برخوردهای نامتناسب نظامی مردم روهینگیا را مورد بدرفتاریهای هولناک قرار دادهاند

View report in Persian