Amnesty International Bulletin No. 4, Christmas 1962