Document - Moratoire des Nations unies sur l'application de la peine de mort. Assemblée générale des Nations unies, résolution 62/149

AMNESTY INTERNATIONAL

NGƯNG VIỆC SỬ DỤNG

AN TỬ HINH

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc

Nghị Quyết 62/149

18 tháng chạp 2007


AI Index: ACT 50/020/2007

Ngày 18 tháng 12 2007, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi “đình chỉ các cụ hành quyết”. bởi một đa số áp đảo: 104 phiếu thuận, 54 chống và 29 không bỏ phiếu.

Dưới đây là bản văn của nghị quyết số 62/149 được dịch sang tiếng Việt Nam bởi Amnesty International


Đại Hội Đồng,


Dựa trên mục đích và các nguyên tắc được ghi trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, Nhắc lại Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền1, Công Ước Quốc Tế về Dân Quyền2và Quyền Chính trị và Công Ước về Quyền Trẻ Em13


Cũng nhắc lại các nghị quyết về vấn đề án tử hình được được thông qua trong thập niên vừa qua của Ủy Hội Nhân Quyền trong mọi khóa họp liên tiếp mà lần chót là nghị quyết số 2005/594trong đó Ủy Hội jêu gọi các Quốc Gia còn giữ án tử hình hãy hủy bỏ toàn diện án này, và trong khi chơ đợi hãy đình chỉ mọi cuộc hành quyết.


Nhắc lại thêm nữa những kết quả quan trọng đạt được bởi cựu Ủy Hội Nhân Quyền trong vấn đề án tử hình và dự phóng rằng Hội Đồng Nhân Quyền mới sẽ tiếp tục làm việc trong vấn đề này


Xét rằng việc sử dụng án tử hình làm hại đến phẩm giá con người và tin tưởng rằng một cuộc đình chỉ việc sữ dụng án tử hình đóng góp vào việc nâng cao và phát triển các quyền con người, rằng không có một bằng chứng xác tín về giá trị răn đe của án tử hình và rằng những sai sót và khiếm khuyết của công lý trong án tử hình là không thể lật ngược và không thể sửa chữa được.


Hoan Nghênh quyết định của một số càng ngày càng tăng các Quốc gia áp dụng một cuộc đình chỉ trong việc thực hiện án và trong nhiều trường hợp được tiếp theo sau bởi việc huỷ bỏ chính án tử hình.


1. Bày tỏ quan ngại sâu đậm về việc tiếp tục áp dụng án tử hình


2. Kêu gọi tất cả các Quốc Gia còn giữ án tử hình hãy:

(a) Tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế về những những bảo đảm bảo vệ quyền của những người bị án tử hình, đặc biệt là những tiêu chuẩn tối thiểu, như đã được đưa ra trong Phụ bản của Nghị Quyết Hội Đồng Kinh Tế Xã Hội 1984/50 ngày 25 tháng 5, 1984;

(b) Cung cấp cho ông Tổng thư ký những tin tức liên quan đến việc sử dụng án tử hình và việc thực hiện những bảo đảm bảo vệ quyền của những người bị án tử hình.

(c) Dần dà giới hạn việc sử dụng án tử hình và cắt giảm số tội danh mà á nnày được áp dụng.

(d) Thiết lập việc đình chỉ các cuộc hành quyết với mục tiêu sẽ hủy bỏ án tử hình


3. Kêu gọi các Quốc Gia hãy hủy bỏ án tử hình chứ đừng tái lập nó


4. Yêu cầu ông Tổng thư ký báo cáo lại cho Đại Hội Đồng trong khóa họp lần thứ sáu mươi ba về việc thực hiện nghị quyết này.


5. Quyết định sẽ tiếp tục xét vấn đề này trong khoá họp thứ sáu mươi ba dưới cùng một đề tài trong nghị trình.

1

1 Nghị quyết 217 A (III)

2 Xem nghị quyết 2200 A (XXI) Phụ lục

3 Liên Hiệp Quốc, Tuyển tập các Hiệp Định vol.1577 No.27531

4 Xem Hồ Sơ Chính Thức của Hội Đồng Kinh Tế Xã hội, 2005, Supplement No.3 và corrigenda (E/2005/23 và Corr.1 và 2) chap.II sect. A