01 julio 2011
Polska: Tajemnica otaczająca domniemany współudział w programie bezprawnych transferów i tajnych więzień nie może dłużej trwać.

W 2002 roku, obywatel Arabii Saudyjskiej ‘Abd al Rahim Hussayn al-Nashiri oraz Abu Zubajda, Palestyńczyk urodzony w Arabii Saudyjskiej,  zostali aresztowani; pierwszy w Dubaju,  drugi w Pakistanie. Obaj zostali następnie przekazani do amerykańskiego aresztu i przetrzymywani przez Centralną Agencję Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych (CIA) w tajnym więzieniu przez około cztery lata. Przez cały ten czas byli przetrzymywani incommunicado w odosobnieniu, i jak się podejrzewa, poddawani w procesie przesłuchań torturom i innym formom złego traktowania – w tym podtapianiu (waterboarding), biciu, kopaniu, przymusowej nagości, pozbawianiu snu, zmuszaniu do trwania w przynoszących cierpienie pozycjach ciała i groźbom. We wrześniu 2006 roku zostali przetransportowani do aresztu wojskowego w Bazie Marynarki Wojennej w zatoce Guantánamo na Kubie, gdzie przebywają do tej pory.

Abu Zubajda i ‘Abd al-Nashiri byli najprawdopodobniej przetrzymywani w tajnym więzieniu CIA w Polsce w latach 2002-2003. Takie więzienia działały w ramach programu bezprawnych transferów i tajnych więzień, prowadzonego przez CIA po ataku na Stany Zjednoczone w dniu 11 września 2001 roku.

Amnesty International  jest zaniepokojona trwającym wciąż przetrzymywaniem tych dwóch mężczyzn
w Guantánamo, brakiem zapewnienia przez Stany Zjednoczone  przetrzymywanym tam ludziom uczciwych procesów i zagwarantowania odpowiedzialności i zadośćuczynienia za łamanie praw człowieka, w tym przestępstw popełnionych przez personel amerykański. Jednakże, rola jaką Polska odegrała w bezprawnym transferze
i przetrzymywaniu tych mężczyzn w tajnym więzieniu, również musi zostać w pełni ujawniona. Każda osoba
w Europie, odpowiedzialna za współpracę z  CIA w zakresie bezprawnych transferów, tajnych więzień, przymusowych zaginięć, tortur i innych form złego traktowania, musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności.

W marcu 2008 roku, Prokurator Generalny RP rozpoczął śledztwo w sprawie zaangażowania Polski w prowadzony przez  Stany Zjednoczone program bezprawnych transferów i tajnych więzień.  Zarówno ‘Abd al-Nashiri, jak i Abu Zubajda otrzymali od prokuratora status osób pokrzywdzonych, jednak śledztwo w dużej mierze jest tajne i nie umożliwiono im udziału w śledztwie w żaden znaczący sposób.

Szczególnie dla Polski, która 1 lipca 2011 roku przejęła prezydencję w Unii Europejskiej, jest to najlepszy moment do wywierania nacisku na rząd Polski w celu kontynuowania trwającego śledztwa i zapewnienia, że będzie ono prowadzone w sposób pełny, niezależny , przejrzysty i skuteczny.

0
acciones emprendidas

Actúa

Appeal for Action

¡Actúa!

Podpisując się pod tym listem, dajesz Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej jasny i wyraźny sygnał, że tajemnica otaczająca domniemany współudział Polski w programie bezprawnych transferów i tajnych więzień CIA, nie może nadal trwać.

Polska: Tajemnica otaczająca domniemany współudział w programie bezprawnych transferów i tajnych więzień nie może dłużej trwać.

Szanowny Panie Ministrze,

Piszę do Pana w związku z zarzutami, że obywatel Arabii Saudyjskiej ‘Abd al Rahim Hussayn Muhammed al-Nashiri i Abu Zubajda, Palestyńczyk urodzony w Arabii Saudyjskiej, byli przetrzymywani w tajnym więzieniu CIA w Polsce w latach 2002-2003. Te przypadki są częścią trwającego od marca 2008 roku śledztwa w sprawie zaangażowania Polski w prowadzony przez Stany Zjednoczone program bezprawnych transferów i tajnych więzień. Mimo iż Abu Zubajda i ‘Abd al Rahim Muhammed al-Nashiri otrzymali od Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej oficjalny status osób pokrzywdzonych, nie pozwolono im na efektywny udział w postępowaniu, co jest niezgodnie z prawem polskim
i międzynarodowym. Pragnę wyrazić również moje zaniepokojenie faktem, że śledztwo jest w dużej mierze tajne i brak mu przejrzystości.

Poważne niedociągnięcia w śledztwie muszą zostać poprawione w trybie pilnym, aby Polska wypełniła swoje międzynarodowe zobowiązania prawne poprzez przeprowadzenie śledztwa zgodnie z prawami człowieka, pociągnęła winnych do odpowiedzialności i zapewniła ofiarom zadośćuczynienie.

W kluczowym dla Polski momencie Prezydencji w UE, wzywam Pana do dania pozytywnego przykładu i pokazania zaangażowania Europy w ochronę praw człowieka.

W szczególności wzywam Pana do:

• Zapewnienia, że trwające śledztwo będzie prowadzone w sposób pełny, niezależny, bezstronny i skuteczny oraz obejmie dokładne dochodzenie w sprawie przypadków ‘Abd al Rahim Hussayn Muhammeda al-Nashiriego i Abu Zubajdy;

• Umożliwienia ‘Abd al Rahim Hussayn Muhammedowi al-Nashiriemu i Abu Zubajdzie efektywnego udziału
w śledztwie i, jeśli zarzuty się potwierdzą, zapewnienia im zadośćuczynienia jako ofiarom tortur, złego traktowania
i przymusowych zaginięć;

• Zachęcenia w trakcie prezydencji Polski innych rządów europejskich, podejrzanych o współudział w programie bezprawnych zatrzymań i tajnych więzień CIA, do przeprowadzenia pełnego, skutecznego, bezstronnego
i niezależnego śledztwa.
• W Pana kontaktach z rządem Stanów Zjednoczonych:
o wyrażenia zaniepokojenia, że Stany Zjednoczony nie wypełniają swoich zobowiązań wynikających
z traktatów z dziedziny praw człowieka, których Polska jest również stroną, w tym braku przeprowadzenia pełnego, niezależnego, bezstronnego i skutecznego śledztwa w sprawie przypadków łamania praw człowieka popełnionych w ramach programu bezprawnych zatrzymań i tajnych więzień CIA, braku postawienia przed wymiarem sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za tortury, przymusowe zaginięcia i inne przestępstwa oraz braku zapewnienia osobom, które były najprawdopodobniej ofiarami tych naruszeń, dostępu do skutecznych środków odwoławczych i zadośćuczynienia; oraz
o przedstawienia jasno Pana zamiaru podjęcia działań prowadzących do zapewnienia pełnej odpowiedzialności za współudział Polski w programie bezprawnych zatrzymań i tajnych więzień oraz zachęcenia innych państw członkowskich Unii Europejskiej do zrobienia tego samego, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi lub bez ich udziału.

Firma con tu nombre

663,219
acciones emprendidas
por personas como tú